Įmonių reorganizavimo sąlygų vertinimas

Reorganizavimo sąlygos turi būti įvertintos audito įmonės, su kuria sutartį sudaro kiekviena reorganizavime dalyvaujanti ir reorganizuojama bendrovė. Atkreiptinas dėmesys, jog tuo atveju, jei norima sudaryti sutartį su bendra audito įmone, tokiai audito įmonei turi pritarti juridinių asmenų registro tvarkytojas.

Kreipiantis dėl pritarimo skirti bendrą ekspertą juridinių asmenų registro tvarkytojui reikia pateikti bendrą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius eksperto kvalifikaciją ir nepriklausomumą, kaip, pavyzdžiui, audito įmonės registravimo pažymėjimą, Lietuvos auditorių rūmų išduotą pažymėjimą, auditoriaus pažymėjimą, profesinės nepriklausomybės deklaraciją. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą pritarti ar nepritarti bendro eksperto skyrimui.

Pažymėtina, jog reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita turi būti parengta ir pateikta bendrovei ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo.

Įmonių reorganizavimo sąlygos vertinamos vadovaujantis 3000 Tarptautiniu užtikrinimo užduočių standartu "Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės informacijos auditus ir peržvalgas" (persvarstytas).