Teismo ekonominė ekspertizė

Audito įmonės vadovas Kęstutis Ambrazaitis įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą audito ekspertizės srityje ir atlieka ekonominio pobūdžio ekspertizes (finansinės apskaitos, finansines, įskaitant ir negautų pajamų apskaičiavimą, mokesčių, finansinių ataskaitų audito, veiklos audito, vidaus audito, lėšų panaudojimo, bankroto tyrimus, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų) visų instancijų bendrosios kompetencijos, administraciniams ir arbitražo teismams, taip pat atlieka juridinio asmens veiklos tyrimus (CK 2.124 str.).

Teismo eksperto kompetencijos sritys:

1) Finansinių ataskaitų auditas, kai ši sąvoka apibrėžta LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 12 d.
Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

2) Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugas, kaip šios paslaugos apibrėžtos LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 28 d.
Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos – audito įmonės teikiamos paslaugos, kurioms taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, tarptautiniai peržiūros užduočių, tarptautiniai susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai. Ši sritis apima tyrimus dėl vidaus kontrolės, įmonės arba jos padalinių tvarumo būklės įvairios srityse, įstatymo ar kito teisės akto laikymosi bei efektyvaus išteklių naudojimo eksperto kompetencijos srityse, paslaugų kontrolės priemonių, įvairių įmonės veiklos procesų efektyvumo, investicinių projektų atsiperkamumo, socialinės, aplinkosaugos ar personalo politikos laikymosi, rizikos vertinimo, atitikimo preižiūros institucijų reikalavimams, atitikimo sutarties sąlygoms bei apgaulių tyrimus, "baltųjų apykaklių" finansines manipuliacijas(angl. White -Color Crimi), bankroto ir kitus ekspertinius tyrimus.

3) Finansinė apskaita, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Finansinės apskaitos įstatymo 2 str. 5 d.

Finansinė apskaita - ūkinių operacijų pagrindimo, vertinimo, registravimo sistema, skirta gauti finansinei informacijai, reikalingai finansinių ataskaitų rinkiniui ir kitoms ataskaitoms, kuriose pateikiama finansinė informacija, parengti ir (arba) informacijos vartotojų ekonominiams sprendimams priimti. 

4) Mokesčių sritis. Ši sritis apima tyrimus pagal teismo arba proceso šalių klausimus, susijusius su pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų ir kitų mokesčių apskaičiavimu, sumokėjimu, deklaravimu taip pat LR Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų taikymo.

5) Įmonės finansai – ekonominiai piniginiai santykiai, atsirandantys turto kūrimo, produkcijos gamybos ir realizavimo, paslaugų teikimo, vidinių ir išorinių finansavimo šaltinių sudarymo, jų paskirstymo ir naudojimo procese.

6) Kiti ekonominio pobūdžio tyrimai, kurie priskiriami ekonomikos mokslui, pvz. finansų valdymas, finansų analizė, investicinių projektų atsiperkamumo skaičaivimas, finansinės būklės vertinimas ir kt.

Teismo ekspertizės atliekamos LR Teismo ekspertizės įstatymo ir proceso įstatymų nustatyta tvarka.

Nuo 2016 m. teismo eksperto paslaugas teikiamos Ekonominių teismo ekspertizių centre. Svetainė www.teismoekspertai.lt.