Finansinių ataskaitų auditas

Auditas - nepriklausomas kliento finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

Audito tikslas yra nustatyti, ar finansinės ataskaitos visais  reikšmingais atvejais teisingai parodo kliento finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą. Audito paslaugos taip pat apima vidaus kontrolės ir apskaitos sistemų įvertinimą, pasiūlymų  kaip šias sistemas efektyvinti bei tobulinti teikimą, vykdomos veiklos atitikimo teisės aktams įvertinimą bei kitų dalykų, numatytų Tarptautiniuose audito  standartuose, įvertinimą bei rekomendacijų teikimą.

Atlikę auditą mes pateikiame nepriklausomo auditoriaus išvadą, kuri suteikia finansinėms ataskaitoms pakanakamą bet ne absoliutų užtikrinimą, o jų skaitytojui didesnį pasitikėjimą jose pateikta informacija. Audito metu taip pat patikrinamos įmonės vidaus kontrolės procedūros ir identifikuojamos silpnos vietos, teikiamos konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais, identifikuojamos valdymo, organizacinės ir kitos problemos, į kurias atkreipiamas vadovybės dėmesys, bei įvertinamas valdymo informacijos patikimumas.

Auditas – neatskiriama kiekvienos įmonės kontrolės procedūrų dalis, padedanti užtikrinti klientų ir partnerių pasitikėjimą bei suteikianti vertingos informacijos įmonės valdymui. Svarbiausi auditoriaus pasirinkimo kriterijai: profesinė kvalifikacija, patikimumas, pasiekiamumas ir patirtis.

Mūsų audito paslaugos apima ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus ir  Tarptautinius finansinės apskaitos standartus , auditą bei finansinės atskaitomybės peržiūrėjimą.

Veikdamas kaip nepriklausomas specialistas, auditorius įvertina, ar bendrovės vadovybės parengtoje finansinėje atskaitomybėje teisingai atsispindi įmonės veikla. Nors auditoriaus išvada dėl finansinės atskaitomybės teisingumo dažniausiai naudojasi šalys iš išorės, tačiau mūsų atliktas auditas vertingas ir įmonės vadovybei. Visų pirma, tai atsispindi audito eigoje pateikiamoje informacijoje, kurioje nurodomi aptikti trūkumai ir pateikiami pasiūlymai dėl jų ištaisymo, kartu su pasiūlymais dėl apskaitos sistemos efektyvumo pagerinimo. Pagrindines išvadas pateikiame raštu parengtoje ataskaitoje.

Audito metu nustatome rizikos sritis, galinčias lemti reikšmingas ataskaitų rengimo klaidas, ir pritaikome mūsų atliekamo audito procedūras konkrečiai šioms probleminėms sritims spręsti. Dėmesio sutelkimas į pagrindines sritis užtikrina veiksmingesnį audito atlikimą.

Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų auditą yra Lietuvos auditorių rūmų parengtame leidinyje, kurį galima rasti čia.